இருக்கு, கவின்-லோஸ்லியா இடையே இன்னும் காதல் இருக்கு: இது தான் ஆதாரம்கவின், லோஸ்லியா இடையே இன்னும் காதல் இருக்கிறது என்று கவிலியா ஆதரவாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *